ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย

posted on 05 Nov 2007 15:16 by khamkhunhome01 in Thai

ตัวอย่างข้อสอบภาษาไทย

อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 1-2

พวกเราทุกคนควรช่วยกันประหยัดพลังงาน เพื่อจะได้มีพลังงานใช้ตลอดไป
เพราะถ้าเราไม่ประหยัด กิจการแทบทุกอย่างในบ้านเมืองก็จะชะงักงันไปหมด
ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นทั่วไปทุกระดับของสังคม

1. ข้อใดไม่ใช่เจตนาของผู้เขียนข้อความข้างต้น

1.       ชี้แจง

2.       ขอร้อง

3.       เชิญชวน

4.       แนะนำ

ข้อ 1

2. ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการนำเสนอตามข้อใด

1.       แสดงเหตุผลที่หนักแน่น

2.       แสดงให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย

3.       แสดงให้ประจักษ์ถึงการมีส่วนร่วม

4.       แสดงให้ประจักษ์ถึงความน่าเชื่อถือของผู้พูด

ข้1

3. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้ความไม่พอใจจนเป็นคนเข็ญ พอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การ จงคิดอ่านแก้จนเป็นคนมี

1.       ต้องรู้จักหาวิธีแก้จน

2.       ไม่มีใครปรารถนาความจน

3.       จนทรัพย์แล้วอย่าจนความคิด

4.       จะไม่จนถ้าเป็นคนรู้จักพอ

ข้อ 4

4. ข้อใดเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

1.       สุดาอ่านแล้วรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาจากไหน

2.       สุรีย์อ่านแล้วรู้ว่าตัวละครใดเป็นตัวเอก

3.       สุภาอ่านแล้วรู้สาระสำคัญของเรื่องคืออะไร

4.       สุพจน์อ่านแล้วรู้ว่าตอนจบของเรื่องจะเป็นอย่างไร

ข้อ 3

5. ข้อใดแสดงเจตนาที่ชัดเจนที่สุดของข้อความต่อไปนี้

ขวานที่ไม่มีด้ามนำไปใช้ย่อมไร้พลังคนไทยไม่เคยแบ่งข้างไทย แขก จีน ฝรั่งที่เกิดเมืองไทยใต้ร่มโพธิสมภารพระเจ้าอยู่หัว พระราชินีทรงห่วงใย ลูกเอยหลานเอยล้วนคนไทย มาสร้างฝันวันใหม่ให้ขวานไทยใจหนึ่งเดียว

1.       ชี้ให้เห็นความสำคัญของแผ่นดินไทยทุกส่วน

2.       ย้ำให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

3.       กระตุ้นให้คนไทยมีความหวัง

4.       เตือนให้คนไทยรักสามัคคี

ข้อ 4

 

6. คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนลักษณะใดของผู้พูดมากที่สุด

เมื่อเรามีบัญชาการกำหนดทัพ แล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้อายแก่ไพร่ฟ้าเสนาใน จะว่ากลัวฤทธิไกรไพริน

1.       ความกล้าหาญ

2.       ความเสียสละ

3.       ความรับผิดชอบ

4.       ความรักศักดิ์ศรี

ข้อ 4

7. ผู้กล่าวข้อความต่อไปนี้มีจุดประสงค์ตามข้อใด

ต้นไม้น้อย ๆ ยังให้ออกซิเจนแก่โลก ดอกไม้น้อย ๆ ยังให้ความเพลินตาแก่มนุษย์ ผีเสื้อและนกกาบินไปมายังให้ความสบายตาแก่ผู้พบเห็น เราเกิดมาชาติหนึ่งจะไม่ให้อะไรแก่แผ่นดินที่เราเกิดมาบ้างหรือ

1.       ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรในโลก

2.       ให้รู้จักบุญคุณของธรรมชาติ

3.       ให้ทำตนให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม

4.       ให้เห็นประโยชน์ของสรรพสิ่งในโลก

ข้อ 3

8. ข้อใดเป็นแนวคิดของข้อความต่อไปนี้ คำว่า "ขอโทษ" เป็นคำที่แสดงความสำนึก ความนอบน้อม และความมีมารยาทเราจึงควรหัดพูดไว้ให้ติดปาก ด้วยขึ้นชื่อว่ามนุษย์ ต่อให้ยิ่งใหญ่หรือมีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตาม ก็ย่อมมีโอกาสกระทำผิดด้วยกันทั้งนั้น

1.       การขออภัย

2.       การถ่อมตน

3.       การยอมรับผิด

4.       การทำตามค่านิยมของสังคม

ข้อ 1

9. ข้อใดเป็นใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้

ความตายเป็นเพียงการเดินทางไปสู่บ้านหลังใหม่ ไม่มีใครเคย "ตาย" ไปจากหัวใจของคนที่รัก ตราบใดที่เรายังระลึกถึง คนที่เรารักก็ยังคง "มีชีวิต" อยู่ตราบนั้น ไม่มีวันแตกดับไปตามกาลเวลา

1.       ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบ

2.       การตายเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่

3.       ผู้ตายยังคงอยู่ในใจของผู้ที่รักเขา

4.       ผู้ที่ตายแล้วยังมีผู้ระลึกถึงอยู่เสมอ

ข้อ 3

10. ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้

บ้านเมืองลำบากยากเข็ญ หนุ่มสาวยังเล่นขายข้าวของบ้านเมืองเร่งหาปัญญาครอง หนุ่มสาวยังฉลองไม่เลิกราขึ้นอุดมศึกษายังทารก โลกแข่งขันสกปรกไม่รอท่าพวกกินเมืองย่อมยินดีปรีดา เมืองนี้นักศึกษาไม่ยอมโต

1.       ต้องการเห็นนักศึกษาเป็นปัญญาชนที่แท้จริง

2.       ต้องการให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของกิจกรรม

 3.       ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤต

4.       ชี้ให้เห็นปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวง

ข้อ 1

11. ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้

ขณะนี้สารวัตรนักเรียนที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจากครูอาจารย์มีอุปสรรคด้านงบประมาณ และกำลังเจ้าหน้าที่มีน้อย ส่งผลให้นักเรียนนักเลงไม่เกรงกลัว อีกทั้งสถานที่บางแห่งไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นหรือว่ากล่าวตักเตือน จึงเสนอ